Voorwaarden

 

                                                                                                                                                                                         PDF-versie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EEN INDIVIDUEEL ABONNEMENT OP LEVERING VAN SIGNALEN VIA DE CENTRALE ANTENNE-INRICHTING, HIERNA TE NOEMEN “EXPLOITANT” KABEL-LINGEMEER TE LIENDEN.

Datum van ingang: 1 juni 2009

Artikel 1 Toepassing algemene voorwaarden


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en overeenkomsten betreffende de levering van signalen via de centrale antenne-inrichting.

Artikel 2 Definities


a. Aansluiting
Het geheel van technische voorzieningen tot en met de wandcontactdoos in de Locatie, dat benodigd is voor aansluiting van de Abonnee op het Netwerk
b. Aanvrager
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Kabel-Lingemeer een abonnement wenst aan te gaan voor de levering van Radio- en TV- diensten.
c. Abonnee
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Kabel-Lingemeer een Overeenkomst is aangegaan voor de levering van Radio- en TV-diensten.
d. Locatie
Het gebouw en/of de gebouwen met daarbij behorend erf, ten aanzien waarvan de Abonnee voor het geheel of een deel (gebruiks)rechthebbende is en waar de Abonnee de Radio- en TV-diensten afneemt.
e. Kabel-Lingemeer
Techstream B.V. en alle aan haar verbonden dochterondernemingen en vennootschappen.
f. Netwerk
De Aansluiting, overdrachtsapparatuur, schakelapparatuur, draadverbindingen en andere uitrustingen die (indirect) eigendom zijn en blijven van Kabel-Lingemeer en die via elektronische middelen de transmissie mogelijk maken van signalen naar en van een Aansluiting van Kabel-Lingemeer.
g. Overeenkomst
De overeenkomst betreffende de levering van Radio- en TV-diensten door Kabel-Lingemeer aan de Abonnee. Van de Overeenkomst maken deel uit: de door de Abonnee (elektronisch) ondertekende aanvraag- en acceptatieformulieren en de Algemene Voorwaarden.
h. Oplevering
De installatie en indienststelling van de Aansluiting en de levering van de Radio- en TV-diensten.
i. Prijzen- en tarievenlijst
De bij de Algemene Voorwaarden behorende lijst waarin de prijzen en tarieven voor de Radio- en TV-diensten zijn vermeld. De meest recente versie van deze prijzen- en tarievenlijst wordt gepubliceerd op de website van Kabel-Lingemeer (www.kabel-lingemeer.nl).
j. Randapparatuur
Apparatuur die aangesloten kunnen worden op het netwerk, zoals televisie, video, homecomputer, als bedoeld in artikel 1.1 sub hh Telecommunicatiewet (zie onder).
k. Radio- en TV-diensten.
De Analoge en digitale Radio- en TV-diensten van Kabel-Lingemeer.

Artikel 3 Totstandkoming abonnement


3.1 Het aanbod om een abonnement af te sluiten bestaat uit het beschikbaar stellen door Kabel-Lingemeer van een aanvraagformulier, waarbij tevens de bij de overeenkomst behorende algemene voorwaarden, de toelichting en de lijst met de geldende tarieven zijn gevoegd.

3.2 Wanneer de aanvrager geen eigenaar is van het aan te sluiten perceel, staat hij ervoor in dat de eigenaar instemt met aanleg van de installatie.

3.3. Als Abonnee kan worden geaccepteerd een Aanvrager die:

  1. de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en
  2. geen achterstand van betaling aan Kabel-Lingemeer heeft en
  3. niet nalatig is geweest in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van eventuele eerdere overeenkomsten met Kabel-Lingemeer en
  4. over een rekening bij een Nederlandse vestiging van een (post)bank beschikt en
  5. zich kan legitimeren met een geldig paspoort, gemeentelijke identiteitskaart of rijbewijs en
  6. indien hij andere diensten zoals Internet afneemt, Kabel-Lingemeer een machtiging verleent ten behoeve van de automatische afschrijving voor Radio- en TV diensten van de hiervoor onder d. bedoelde (post)bankrekening van de door de Abonnee op grond van het Overeenkomst respectievelijk van de hiernavolgende bepalingen verschuldigde bedragen.

3.4 Een Overeenkomst kan eveneens worden gesloten ten gunste van een derde. Vereist is dan tevens dat deze derde voldoet aan de in lid 1 onder a. tot en met c. genoemde voorwaarden. Degene die de overeenkomst sluit, dient alsdan (eveneens) te voldoen aan de voorwaarden a. tot en met f. Waar in de hierna volgende bepalingen wordt gesproken over Abonnee wordt daaronder eveneens de derde-begunstigde verstaan.

3.5 De in lid 1 en 2 genoemde voorwaarden zijn tevens voorwaarden voor continuering van de Overeenkomst, met als gevolg dat Kabel-Lingemeer de dienstverlening kan opschorten respectievelijk de Overeenkomst met onmiddellijke ingang kan opzeggen indien de Abonnee niet (meer) aan één of meer van die voorwaarden voldoet.

3.6 De Overeenkomst komt tot stand door (elektronische) ondertekening van het aanvraagformulier door de Abonnee en namens Kabel-Lingemeer, dan wel - indien geen (rechtsgeldige) ondertekening heeft plaatsgevonden- doordat Kabel-Lingemeer aanvangt met de levering van de Radio- en TV-diensten.

3.7 De Abonnee kan zijn rechten uit het Overeenkomst niet aan enige derde overdragen. De Abonnee ontleent alleen rechten aan de Overeenkomst voor eigen gebruik. Ander gebruik - al dan niet tegen vergoeding -, waaronder het zonder toestemming van Kabel-Lingemeer verveelvoudigen, doorgeven en/of openbaar maken van de ontvangen signalen, is verboden. Kabel-Lingemeer behoudt zich het recht op schadevergoeding voor.

3.8 Alle correspondentie van Kabel-Lingemeer aan de Abonnee geschiedt aan het door de Abonnee opgegeven correspondentieadres, tenzij anders overeengekomen.

3.9 Na ontvangst van de aanvraag zorgt Kabel-Lingemeer zo spoedig mogelijk voor signaallevering.

3.10 Het abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 4 Aanleg en instandhouding van de installatie


4.1 Bij de aanleg van de aansluiting houdt Kabel-Lingemeer zo veel mogelijk rekening met de wensen van de abonnee.

4.2 Bij aanleg en onderhoud voorkomt Kabel-Lingemeer zo veel mogelijk dat de abonnee hinder wordt toegebracht.

4.3 Kabel-Lingemeer is gerechtigd de levering van signaal tijdelijk te onderbreken voor het plegen van onderhoud. Kabel-Lingemeer zal een dergelijke onderbreking zo mogelijk tevoren aankondigen. De abonnee heeft recht op restitutie van een evenredig deel van het abonnementsbedrag indien de onderbreking langer dan 24 uur duurt.

4.4 De abonnee verleent Kabel-Lingemeer toegang tot zijn of haar perceel ten behoeve van werkzaamheden aan de centrale antenne-inrichting. Indien noodzakelijk staat de abonnee toe dat in, op of aan zijn perceel ten behoeve van andere aansluitingen kabels, apparatuur en de eventueel daarvoor benodigde kasten worden gelegd, geplaatst of gehouden. Op verzoek van de abonnee zal Kabel-Lingemeer zich legitimeren.

4.5 Na beëindiging van het abonnement is Kabel-Lingemeer gerechtigd de aansluiting binnen het perceel te verwijderen.

Artikel 5 Gebruik van de aansluiting
 

5.1 Het is niet toegestaan de signalen door te leveren aan derden behoudens toestemming van Kabel-Lingemeer.

5.2 Het is niet toegestaan het signaal door te leveren naar andere aansluitdozen binnen hetzelfde perceel ten behoeve van commerciële doeleinden. Zakelijk gebruik van het signaal is toegestaan conform de hiervoor geldende prijzen en voorwaarden onder de definities collectieve- en caravanaansluitingen.

5.3 De abonnee zal bij het gebruik van de aansluiting geen storingen veroorzaken in de ontvangst bij anderen.
Het is de abonnee niet toegestaan anderen dan Kabel-Lingemeer werkzaamheden aan de centrale antenne-inrichting en de zich in het perceel van de abonnee bevindende delen daarvan te laten verrichten. Het is de abonnee wel toegestaan zelf kabels en versterkers te plaatsen tussen de aansluitdoos en de toestellen.

Artikel 6 Prijzen, tarieven en betaling
 

6.1 Voor de levering van de Radio- en TV-diensten is de Abonnee onder meer het volgende aan Kabel-Lingemeer verschuldigd:
• éénmalige kosten (bijvoorbeeld (her)aansluitkosten, verhuiskosten);
• vaste kosten (bijvoorbeeld abonnementskosten);

6.2 Betaling van de in lid 1 bedoelde bedragen dient plaats te vinden door automatische incasso of door acceptgiro welke een betalingsconditie kent van éénentwintig (21) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere wijze van betaling is overeengekomen.

6.3 Ingeval van niet-tijdige betaling (waaronder mede wordt verstaan de onmogelijkheid tot het uitvoeren van een automatische incasso wegens onvoldoende saldo) is de Abonnee met ingang van 14 dagen na de factuurdatum tot en met de datum waarop de feitelijke betaling plaatsvindt de alsdan geldende wettelijke rente verschuldigd, alsmede de door Kabel-Lingemeer gemaakte redelijke administratiekosten. Indien de Abonnee niet, niet volledig of niet tijdig betaalt, komen eventuele (buiten)gerechtelijke incassokosten die Kabel-Lingemeer maakt voor rekening van de Abonnee.

6.4 Kabel-Lingemeer is gerechtigd om bij gehele of gedeeltelijke afsluiting afsluitkosten in rekening te brengen. Indien de Abonnee, na beëindiging van de Overeenkomst op grond van artikel 10, opnieuw een Overeenkomst wenst aan te gaan, is de Abonnee onverminderd haar overige verplichtingen (her)aansluitkosten verschuldigd.

6.5 Voor de vaststelling van de betalingsverplichtingen van de Abonnee, is de administratie van Kabel-Lingemeer of die van door haar ingeschakelde derden bepalend, behoudens tegenbewijs door de Abonnee.

6.6 Het abonnementsgeld is per drie maanden bij vooruitbetaling verschuldigd, vanaf de eerste dag van de maand volgende op die, waarin de signalen worden geleverd. Het abonnementsgeld is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd, vanaf de eerste dag van de maand volgende op die, waarin de signalen worden geleverd indien het abonnementsgeld automatisch geïncasseerd wordt. Het is Kabel-Lingemeer toegestaan voor de automatische incassering van het abonnementsgeld een afwijkende termijn te hanteren.

Artikel 7 Verplichtingen Abonnee
 

7.1 De Abonnee garandeert dat de gegevens die zij / hij in het kader van de Overeenkomst aan Kabel-Lingemeer verstrekt, volledig, juist en up-to-date zijn. De Abonnee dient zelf de gegevens aan te vullen en te wijzigen.

7.2 De Abonnee garandeert dat er voorzieningen zijn die een correcte uitvoering van de opdracht mogelijk maken. De Abonnee dient zelf de voorzieningen te onderhouden.

7.3 De Abonnee is verplicht Kabel-Lingemeer onmiddellijk, telefonisch, schriftelijk of via de (online) Klantenservice, op de hoogte te stellen van elke wijziging in zijn naam, adres, woonplaats, bank- of girorekening alsmede over elke andere wijziging van informatie die van belang is of kan zijn voor de uitvoering van het Abonnement en/of de levering van de Dienst.

7.4 De Abonnee is verantwoordelijk voor het tijdig en op de voorgeschreven wijze aan Kabel-Lingemeer melden van door hem gewenste wijzigingen ten aanzien van zijn Abonnement -pakket. Alle (financiële) gevolgen van te late of onjuist uitgevoerde meldingen, waaronder een te late en/of onvolledige Aanvraag, opzegging en/of verhuizingsmelding, blijven voor rekening van de Abonnee.

7.5 Indien de Abonnee gaat verhuizen, dient hij tenminste 1 (één) maand voor zijn verhuizing Kabel-Lingemeer schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen.

7.6 Indien de nieuwe Locatie zich bevindt binnen het gebied waar ontvangst van de Radio-TV-diensten mogelijk is, zal de Overeenkomst tegen de bestaande voorwaarden worden voortgezet. De eventuele kosten van installatie op het Netwerk van Kabel-Lingemeer in de nieuwe Locatie van de Abonnee zijn voor rekening van de Abonnee.

7.7 Indien de Locatie, naar het oordeel van Kabel-Lingemeer, zich buiten het verzorgingsgebied bevindt, zal de Overeenkomst worden beëindigd conform de termijnen zoals deze gelden bij beëindiging van het abonnement (artikel 9)

Artikel 8 Gevolgen van niet nakoming door de Abonnee van zijn verplichtingen
 

8.1 Kabel-Lingemeer heeft het recht de levering van de Dienst met onmiddellijke ingang op te schorten of het Abonnement te beëindigen, als de Abonnee een of meer van de verplichtingen uit hoofde van het desbetreffende Abonnement niet (volledig) nakomt.

8.2 Gevolg van afsluiting van de Aansluiting, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, is dat via deze Aansluiting, tot deze is (her)aangesloten, geen toegang tot de (Aanvullende) Diensten kan worden verkregen. Dit geldt ook wanneer het Abonnement op naam staat van een andere Abonnee dan de Abonnee van het/de Abonnement(en) op de Aanvullende Dienst(en).

8.3 In geval van opschorting, beëindiging of afsluiting, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, blijft/blijven de betrokken Abonnee(en) verplicht te voldoen aan alle verplichtingen uit de wet en het/de Abonnement(en), waaronder de betaling van de (abonnements)vergoedingen. Kabel-Lingemeer heeft daarbij het recht om van die Abonnee(en) per direct betaling van de volledige (abonnements)vergoeding(en) te eisen, die verschuldigd zou zijn tot de datum waartegen het desbetreffende Abonnement voor het eerst, met inachtneming van de daarvoor geldende (minimale) looptijd en opzegtermijn, zou kunnen worden opgezegd.

Artikel 9 Beëindiging abonnement
 

De abonnee kan het abonnement schriftelijk opzeggen. Het abonnement eindigt op de laatste dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de abonnee heeft opgezegd. De opzegging geschiedt op het moment dat Kabel-Lingemeer de opzegging ontvangt.

Artikel 10 Overdraagbaarheid
 

10.1 Het Abonnement is strikt persoonlijk. De Abonnee kan zijn rechten uit het Abonnement niet aan derden verdragen.

10.2 Kabel-Lingemeer kan bij de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van het Abonnement derden inschakelen.

10.3 Kabel-Lingemeer kan haar rechten en verplichtingen uit hoofde van het Abonnement overdragen aan haar dochter- en/of groepsmaatschappijen of anderszins gelieerde ondernemingen.

Artikel 11 Overmacht
 

11.1 Indien Kabel-Lingemeer niet in staat is tot het leveren van programma’s ten gevolge van een omstandigheid die naar verkeersopvattingen niet voor zijn rekening komt, ontslaat dit de Abonnee niet van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: noodtoestanden (zoals extreme weersomstandigheden, brand en blikseminslag), stroomstoring, kabelbreuk, uitval van de Aansluiting, het Netwerk van Kabel-Lingemeer of het netwerk van derden of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie Kabel-Lingemeer bij de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is.

11.2 Indien de periode van overmacht langer duurt dan drie (3) weken is Kabel-Lingemeer bevoegd voor een nader door hem te bepalen termijn de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. De Abonnee is dan voor de duur dat signaallevering uitblijft, geen Abonnementskosten verschuldigd.

11.3 Indien de periode van overmacht langer duurt dan zes (6) weken zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende buitengerechtelijke mededeling te ontbinden, zonder dat voor een van beide partijen een recht op schadevergoeding ontstaat. Bedragen die bij wijze van vooruitbetaling zijn voldaan zullen pro rata door Kabel-Lingemeer worden gerestitueerd.

Artikel 12 Standaard pakket
 

12.1 De programma’s en eventuele (informatie)diensten uit het Standaard pakket worden zowel digitaal als analoog doorgegeven.

12.2 De analoog doorgegeven programma’s en eventuele (informatie)diensten uit het Standaard pakket zijn voor elke Abonnee die een Standaard Abonnement is aangegaan direct te ontvangen. Om toegang te krijgen tot de digitaal doorgegeven programma’s en eventuele (informatie)diensten uit het Standaard pakket moet de Abonnee beschikken over een Digitale Ontvanger en een geregistreerde Smartcard, die de Abonnee tevens de mogelijkheid geeft gebruik te maken van de Aanvullende Dienst(en) digitale radio en televisie, dit onder de daarvoor geldende voorwaarden. Op de toegang tot de digitaal doorgegeven programma’s en eventuele (informatie)diensten uit het Standaard pakket, het gebruik van Digitale Ontvanger en de Smartcard, zijn de aanvullende Algemene Voorwaarden Kabel-Lingemeer Digitale Televisie van toepassing. De voorwaarden en verdere informatie over de Digitale Ontvanger en de Smartcard zijn te vinden op de Website.

12.3 De samenstelling van het Standaard pakket kan per Netwerk verschillen.

12.4 Kabel-Lingemeer heeft het recht de omvang en de samenstelling van het Standaard pakket te wijzigen, onder meer op grond van adviezen van programmaraden en/of zwaarwichtige redenen. Kabel-Lingemeer informeert de Abonnee over wijzigingen in het programmapakket waarop zijn Standaard Abonnement betrekking heeft.

12.5 Individuele verzoeken van de Abonnee om wijziging van de samenstelling van het Standaard pakket kunnen niet door Kabel-Lingemeer worden gehonoreerd.

12.6 Actuele informatie over de samenstelling van het Standaardpakket kan in ieder geval worden verkregen via de Website.

Artikel 13 Tarieven


Op het abonnement zijn van toepassing de tarieven die vermeld zijn in de tarievenlijst van Kabel-Lingemeer die als bijlage bij het aanvraagformulier wordt gevoegd. Van deze tarieven maken in ieder geval deel uit het abonnementsbedrag, de aansluitkosten, de voorrijkosten en de extra kosten voor het aansluiten van verder van het net afgelegen percelen.

Artikel 14 Vergoedingen


14.1 Op de Overeenkomst en voor diverse op of via de Website aangeboden zijn de door Kabel-Lingemeer op de Website of via andere communicatie bekend gemaakte vergoedingen en prijzen van toepassing, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

14.2 Alle door Kabel-Lingemeer gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in euro's en inclusief BTW tenzij anders aangegeven.

Artikel 15 Wijziging algemene voorwaarden en tarieven
 

Kabel-Lingemeer kan de voorwaarden, met inbegrip van de tarieven, wijzigen nadat zij de wijziging tenminste een maand voorafgaande aan de inwerkingtreding ervan bekend heeft gemaakt. Indien de abonnee niet met de voorgestelde wijziging instemt, heeft hij uiterlijk een maand de tijd om het abonnement te beëindigen. Maakt de abonnee gebruik van de mogelijkheid tot opzegging, dan eindigt het abonnement op de datum waarop de wijziging in werking treedt.

Artikel 16 Privacy en gegevensbescherming
 

16.1 Kabel-Lingemeer leeft te allen tijde de relevante regelgeving met betrekking tot het verstrekken van informatie (waaronder persoonsgegevens) na. Zij kan daartoe bijvoorbeeld verplicht zijn in het kader van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek.

16.2 De Abonnee is verplicht aan Kabel-Lingemeer correcte gegevens te verschaffen die Kabel-Lingemeer nodig heeft voor de uitvoering van het Abonnement en de levering van de Dienst(en).

16.3 Kabel-Lingemeer neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van haar Netwerken en in haar bezit zijnde persoonsgegevens, daarbij rekening houdende met de aard van de risico’s, de stand van de techniek en de kosten van implementatie van deze maatregelen.

16.4 De persoongegevens van de Abonnee kunnen door Kabel-Lingemeer, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden gebruikt voor direct marketing, tenzij de Abonnee Kabel-Lingemeer te kennen geeft daartegen bezwaar te hebben. Bij de verwerking van de persoonsgegevens van de Abonnee wordt rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren van de Abonnee. Kabel-Lingemeer kan de persoonsgegevens van de Abonnee in het kader van de in het derde lid van dit artikel bedoelde doelen verstrekken aan de eventueel aan Kabel-Lingemeer gelieerde ondernemingen en zorgvuldig, op basis van de voorkeuren van de Abonnee, geselecteerde derden.


Artikel 17 Eigendomsrechten


Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de Website, Informatie en Materialen bij Kabel-Lingemeer. Bezoekers mogen de Website, Informatie en Materialen raadplegen en daarvan kopieën maken maar enkel voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website, Informatie of Materialen (bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina) is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Kabel-Lingemeer.

Artikel 18 Aansprakelijkheid


18.1 De aansprakelijkheid van Kabel-Lingemeer voor schade door welke oorzaak dan ook, die direct of indirect voortvloeit uit de Overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van schade bestaande uit persoonlijk letsel, dood of zaakschade, voor zover de schade is veroorzaakt door toerekenbaar handelen of nalaten door Kabel-Lingemeer. De schadevergoeding is beperkt tot een bedrag van maximaal € 50.000,-per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen, met een maximum van € 150.000,- per jaar. Indien als gevolg van een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin meer dan één vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaan, worden de vorderingen naar evenredigheid van de omvang daarvan voldaan.

18.2 Aansprakelijkheid voor alle andere soorten schade, daaronder mede begrepen indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade ten gevolge van de inhoud van de programma’s of in verband met enig nadeel dat de Abonnee door of in verband met de ontvangst van programma’s en/of de Digitale ontvanger ondervindt, is uitgesloten.

18.3 Buiten het in dit artikel genoemde geval rust op Kabel-Lingemeer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

18.4 De in de vorige leden opgenomen beperking van aansprakelijkheid blijft buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding of een leidinggevende ondergeschikte van Kabel-Lingemeer.

18.5 Kabel-Lingemeer zal zich inspannen om de programma’s volgens aankondiging door te geven. Kabel-Lingemeer is evenwel niet aansprakelijk voor enigerlei door de Abonnee geleden schade ten gevolge van het niet of niet goed doorgeven van programma’s.

18.6 Kabel-Lingemeer is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de door derden aangeboden Radio- en TV-diensten die de Abonnee of een derde via de Digitale ontvanger kan afnemen. Kabel-Lingemeer is dan ook niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met (de inhoud van) die diensten.

18.7 De Abonnee is aansprakelijk voor schade die door hem wordt toegebracht aan Kabel-Lingemeer, haar Netwerk, de Aansluiting, alsmede voor de kosten die moeten worden gemaakt om eventueel daaruit voortvloeiende storingen op te heffen. Hetzelfde geldt voor derden wier gedragingen aan de Abonnee kunnen worden toegerekend. De Abonnee vrijwaart Kabel-Lingemeer en de eventueel aan haar gelieerde ondernemingen tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade, die derden zouden kunnen instellen op grond van schending van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

Artikel 19 Regeling van geschillen
 

Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomsten waar deze voorwaarden op van toepassing zijn kunnen zowel door de abonnee die niet beroeps- of bedrijfsmatig handelt als door Kabel-Lingemeer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Centrale antenne -inrichtingen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag. Een geschil wordt slechts in behandeling genomen indien de abonnee het geschil binnen twee maanden na het ontstaan van zijn klacht aan Kabel-Lingemeer heeft voorgelegd. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan Kabel-Lingemeer is voorgelegd dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. De Geschillencommissie is bevoegd en doet uitspraak overeenkomstig de bepalingen zoals deze zijn vastgelegd in haar reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Wendt de abonnee zich niet tot de Geschillencommissie maar tot de gewone rechter, dan dient hij dit te doen binnen één jaar na zijn eerste brief aan Kabel-Lingemeer.

Artikel 20 Toepasselijk recht


Op alle rechtsbetrekkingen verband houdende met of voortvloeiend uit een Abonnement is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21 Nietigheid


Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Artikel 22 Slotbepaling
 

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst en rechtsbetrekking tussen Kabel-Lingemeer en de Abonnee inzake de levering van de Radio- en TV-diensten. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met (een bevoegde vertegenwoordiger van) Kabel-Lingemeer worden overeengekomen. 
22.1 Kabel-Lingemeer kan haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst overdragen aan een andere rechtspersoon bij de overgang van (een deel van) haar onderneming. De Abonnee kan zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst niet overdragen aan derden, noch vervreemden noch anderszins aan derden ter beschikking stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kabel-Lingemeer.

Artikel 1.1 sub hh Telecommunicatiewet:
 

randapparaten:
1º. apparaten die bestemd zijn om op een openbaar telecommunicatienetwerk te worden aangesloten, zodanig dat zij: rechtstreeks op netwerkaansluitpunten kunnen worden aangesloten, of kunnen dienen voor interactie met een openbaar telecommunicatienetwerk via directe of indirecte aansluiting op netwerkaansluitpunten ten behoeve van de overbrenging, verwerking of ontvangst van informatie; 


2º. radiozendapparaten die geschikt zijn om op een openbaar telecommunicatienetwerk te worden aangesloten; 


3º. apparaten voor satellietgrondstations tenzij bij of krachtens hoofdstuk 10 anders is bepaald, doch met uitsluiting van speciaal geconstrueerde apparatuur die bedoeld is voor gebruik als onderdeel van een openbaar telecommunicatienetwerk;

 

©2016 Kabel Lingemeer
Website door Red Frog